Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juni 2020

Reactie D66 op gebiedsvisie ‘De Geesten’

Waar liggen de gebieden Endegeest en Overgeest?

Het gaat om het gebied tussen de A44, Wassenaarseweg, Geversstraat en de Rhijnzichtweg.

 

 

Wat zijn de plannen voor dit gebied?

Vorig jaar is binnen de gemeente een nieuwe start gemaakt in de discussie rond de gebieden Endegeest en Overgeest. Er wordt al langer over dit gebied gesproken omdat er een aantal problemen spelen waaronder leegstand. De Gebiedsvisie ‘Wilhelminapark en Geesten’ geeft een ontwikkelingsrichting voor het hele gebied. Op basis hiervan worden in een volgende fase verschillende deeluitwerkingen gemaakt. Een kort overzicht van de plannen binnen de gebiedsvisie.

Het kasteel Endegeest is twee jaar geleden door Rivierduinen verkocht  aan de ontwikkelaar Oudendal. Al jaren hebben Rivierduinen en Oudendal gezocht naar een nieuwe huurder voor dit rijksmonument binnen de bestemming ‘maatschappelijk’. Het is belangrijk dat het kasteel weer een gebruiker krijgt. Een gebruiker die het onderhoud van het kasteel kan betalen en die de toekomst van dit historische gebouw veilig kan stellen.

Momenteel heeft het gebouw geen functie en wordt de omliggende bebouwing slechts voor anti-kraak woningbouw gebruikt. De gebiedsvisie voorziet erin dat er een nieuwe bestemming voor het kasteel en de omliggende gebouwen komt. Dit maakt het mogelijk om het kasteel te exploiteren. Zonder exploitatie heeft dit monument geen perspectief en kan de gemeente op den duur, net als eerder gebeurd is, opdraaien voor de kosten van het onderhoud.

De gebiedsvisie spreekt ook over een woonfunctie in dit deel van het gebied als er geen exploitatie mogelijk blijkt. Hiervoor stond er een wijzigingsbevoegdheid voor het college in de gebiedsvisie. D66 wil op termijn bewoning, de oorspronkelijke functie van het kasteel, niet uit sluiten, maar dat moet altijd een besluit van de gemeenteraad blijven. Daarom hebben wij een amendement van het CDA mede ingediend waarmee we deze bevoegdheid uit het besluit hebben gehaald. Omzetten naar een woonfunctie is en blijft de bevoegdheid van de gemeenteraad.

In het huidige bestemmingsplan staan op meerdere plekken bouwvlakken : op het veld tussen het kasteel en de Endegeesterstraatweg, op het grote veld ten noorden van het kasteel (de blauwe tramlocatie) en bij de kwekerij. Op dit moment hebben de eigenaren van de bouwvlakken rechten om hier te bouwen.

Het bouwvlak op de blauwe tramlocatie ligt midden op een open veld en in bestaande zichtlijnen. De gebiedsvisie regelt dat het bouwvlak naar het zuiden verschuift, achter een ander gebouw. Hierdoor blijft het veld grotendeels open en worden er geen zichtlijnen verstoord. Het andere bouwvlak van Rivierduinen, bij de Kwekerij, verdwijnt. Op dit gebied mag dus niet meer gebouwd worden, maar het moet groen blijven, zoals het nu ook is.

Samen met VVD, PrO en het CDA hebben wij een motie ingediend om het bouwvlak naast de Endegeesterstraatweg verder naar het zuiden te verplaatsen. Wij hebben er vertrouwen in dat de wethouder dit voor elkaar kan krijgen. Hiermee blijft het veld tussen de Endegeesterstraatweg en het kasteel zo veel mogelijk leeg en komen we tegemoet aan de wens van de bewoners om hun uitzicht te behouden

Een van de uitgangspunten voor deze gebiedsvisie was het versterken van het groene karakter van het gebied. Dit doet de visie door het bos van Endegeest, het bos van Rhijngeest en de open groen structuren ten zuiden van het bos van Endegeest met elkaar te verbinden. De parkeerplaats bij de Julianaschaal zal vergroend worden en het geheel wordt in onderhoud gegeven aan Zuid Hollands landschap. De gemeente zal geld beschikbaar stellen om dit beheer voor de komende jaren mogelijk te maken en de natuurwaarde in het gebied te versterken.

Door het hele gebied liggen stukjes natuur die onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). De gebiedsvisie voegt deze stukjes samen en de gemeente zal een aanvraag doen om het gebied als geheel onderdeel te laten zijn van de NNN structuur. Hiermee wordt de natuurwaarde in dit gebouw extra beschermd en wordt bebouwing voor de toekomst uitgesloten.

Deze natuurwaarde mogen beter toegankelijk gemaakt worden voor het publiek, maar dit moet wel onder strenge voorwaarde gebeuren. Daarom hebben wij samen met andere partijen een motie ingediend om het aanleggen van extra paden in te kaderen.

In de hoek van het gebied vinden we ponycentrum Leeuwenhoek. Onze bestuurlijke partners zien dit stuk grond vooral als een potentiële locatie om iets nieuws voor het zorgcluster te ontwikkelen. Er is te veel gesproken over het ponycentrum en niet met en dat vinden wij jammer.

Op dit moment staan in Overgeest vooral veel gebouwen leeg. De oude gebouwen van rivierduinen hebben al jaren geen functie meer en centrum 40/45 wil weg uit Oegstgeest. Er ligt dus een flink stuk bebouwde grond waar we een nieuwe bestemming voor nodig hebben. Tegelijkertijd is er in het dorp een tekort aan sociale huurwoningen, woningen voor starters, middenhuur en woningen voor doelgroepen zoals ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Overgeest biedt een mogelijkheid om woningen te realiseren in al deze categorieën.

Wat vindt D66 belangrijk als het gaat om de ontwikkeling van dit gebied?

D66 vindt het belangrijk dat er na jaren praten eindelijk gewerkt wordt aan een concreet plan voor dit gebied. Op 28 mei 2019 is in de gemeenteraad een amendement aangenomen die het College duidelijke kaders mee heeft gegeven voor de rest van het proces. In deze kaders staat een aantal punten die gedurende de behandeling voor D66 belangrijk zijn geweest:

  • Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit is het uitgangspunt.
  • Er wordt onderzocht of de huidige bouwmogelijkheden midden in het groene gebied rond Endegeest meer naar de rand kunnen worden verplaatst.
  • Waardevolle huidige activiteiten (zoals de manage of het autistencentrum) blijven behouden.
  • Veranderingen mogen niet tot extra auto overlast leiden en het gebied moet open blijven voor recreatie.
  • In Overgeest wordt het bouwen van woningen mogelijk maar alleen wanneer er zoals vastgelegd in de woonvisie voldoende voor doelgroepen zoals sociale huur, doorstromers/starters, ouderen en specifieke woonvormen wordt gebouwd.

Wat is het standpunt van D66 voor de gebiedsvisie ‘Wilhelminapark en Geesten’?

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 28 mei j.l. heeft de D66 fractie voor de gebiedsvisie ‘Wilhelminapark en Geesten’ gestemd. De visie voldoet aan de uitgangspunten die wij als D66 belangrijk vinden (zie hierboven). Verder voorziet de visie het kasteel van een toekomst, versterkt het groene karakter en realiseert voor de Leo Kanner een nieuw schoolgebouw.

Wat is de rol van D66 geweest bij de totstandkoming van gebiedsvisie ‘Wilhelminapark en Geesten’?

D66 zit in de oppositie en maakt geen deel uit van het College dat deze visie heeft ontwikkeld. Onze houding tijdens de behandeling van dit dossier was constructief kritisch. De onderdelen waar wij achter staan daar hebben we voor gestemd. Voor de onderdelen waar we niet voor zijn hebben we geprobeerd via moties en amendementen te wijzigen op een manier die het gebied ten goede komt. Dat wordt hier onder inhoudelijk toegelicht.

Wat is het aandeel van D66 geweest bij de gebiedsvisie?

D66 heeft meerdere keren los van de informatieavonden die door de gemeente zijn georganiseerd met betrokkenen en omwonenden gesproken om duidelijk te krijgen wat hun wensen en behoeften zijn. Deze input hebben we meegewogen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een aantal wijzigingsvoorstellen. Deze worden binnen de gemeentepolitiek gedaan door het indienen van moties en amendementen. Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn. Een amendement is een tekstwijziging in een raadsbesluit dat door het College van Burgemeesters en Wethouders is voorgesteld.

Voor gebiedsvisie ‘Wilhelminapark en Geesten’ hebben we de volgende concrete resultaten gerealiseerd:

  • Een motie samen met VVD, PrO en het CDA ingediend om het bouwvlak naast de Endegeesterstraatweg verder naar het zuiden te verplaatsen. Wij hebben er vertrouwen in dat de wethouder dit voor elkaar kan krijgen. Hiermee blijft het veld tussen de Endegeesterstraatweg en het kasteel zo veel mogelijk leeg en komen we tegemoet aan de wens van de bewoners om hun uitzicht te behouden. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.
  • Samen met andere partijen het College opgeroepen om niet alleen over maar vooral ook met het ponycentrum te praten. Deze manage is al een waardevolle inrichting van dit gebied. Een onderzoek naar de ruimtebehoefte van het zorgcluster moet serieus gebeuren, met oog voor alternatieve plaatsen voor eventuele ontwikkelingen. Gebeurt dit niet, dan moet het College zo snel mogelijk de stekker uit dit onderzoek trekken. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.
  • Motie en amendement ingediend om bij de uitwerking van Overgeest de betrokkenheid van omwonenden te versterken. Deze motie is aangenomen.
  • Motie ingediend voor behoud van het Entreegebouw en Julianaschool. In het oorspronkelijk plan stond dat deze gebouwen werden gesloopt. In de motie wordt de wethouder opgeroepen om de twee gebouwen niet te slopen, maar op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar om zo ook het groep in dit gebied te beschermen en te versterken. Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Wat was er gebeurd als D66 tegen de gebiedsvisie had gestemd?

Dan was de gebiedsvisie ook met meerderheid van stemmen aangenomen. D66 zit niet in de coalitie maar in de oppositie. De coalitie heeft 13 van de 19 stemmen in de Gemeenteraad. De visie is met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. In het geval D66 tegen het voorstel had gestemd was deze verhouding 13 voor en 6 tegen geweest. Daarnaast staat D66 achter het resultaat en hebben we met een constructieve houding op veel punten invloed kunnen uitoefenen richting wethouder en richting andere fracties bij de stemming over amendementen en moties.

Wat vindt D66 van het proces?

D66 heeft vanaf het begin gepleit voor een meer integrale aanpak en een open participatie traject zodat de inwoners en betrokkenen gehoord kunnen worden.

Omwonenden, belanghebbende en geïnteresseerde zijn op meerdere bijeenkomst massaal naar het gemeentehuis te komen om hun visie op de toekomst van het gebied te geven. Hieruit is uiteindelijk een Nota van Uitgangspunten gekomen. Die bevatte een goede analyse van de geschiedenis en geografie van het gebied. In het stuk stonden allerlei goede aanbevelingen om met name het kwetsbare gebied Endegeest beter te beschermen en de kwaliteit te verhogen.

Voorbereidingsbesluit

Op 13 juni 2019 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor de gebieden Endegeest en Overgeest. Een voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat het gebied een jaar lang wordt bevroren en dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogen worden gestart. Dit gaf de gemeente een jaar de tijd om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. D66 is positief over een net en zuiver voorbereidingsbesluit. Daar was hier geen sprake van. Ook in de vervolgstappen is gebleken dat dit besluit tot veel tijdsdruk op het traject heeft geleid die het proces alleen maar bemoeilijkt heeft.

Het was mogelijk geweest dit goed te regelen door het besluit anders te formuleren zonder daarmee de mogelijkheden voor gewenste nieuwe ontwikkelingen werden geblokkeerd. Helaas heeft de gemeenteraad niet zo besloten. D66 pleit ervoor om in de toekomst geen voorbereidingsbesluit meer te nemen omdat daar te veel haken en ogen aanzitten.

Nota van Uitgangspunten

Afgelopen december heeft wethouder Glasbeek een update gegeven over de Geesten. Bij de plannen stonden de nota van uitgangspunten en het amendement van de Raad hierop centraal. D66 herkende zich in de kaders die in de nota van uitgangspunten stonden. Tijdens de update heeft de wethouder een aantal projecten aangegeven: het versterken van de samenhang tussen de groengebieden van Rhijngeest en Endegeest, het verplaatsen van het bouwvlak op de blauwe tramlocatie en het huisvesten van de Leo Kannerschool in het Endegeest gebied.

D66 stond niet afwijzend tegen deze voorstellen maar was wel kritisch. Een hard uitgangspunt is dat iedere verandering ‘rood voor rood’ moet zijn. Dit wil zeggen dat het nieuwe bestemmingsplan niet meer bebouwing mag bevatten dan het huidige bestemmingsplan. Dankzij de informatie die we in deze fase hebben gekregen heeft de gemeenteraad de gelegenheid gehad nog bij te sturen op de door de wethouder in de gesprekken met de eigenaren gekozen richting. Op deze manier heeft D66 het onder andere voor elkaar gekregen dat de wethouder heeft toegezegd dat het historische Entreegebouw behouden wordt.

Participatie

D66 heeft bij de start gepleit voor een integrale aanpak en open participatie traject. Daar zijn wij nog steeds voor omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners en belanghebbenden actief betrokken worden om ze op die manier bij te laten dragen aan de totstandkoming van besluiten. Wij hebben ons meerdere malen kritisch geuit over de informatieavonden die georganiseerd zijn door de gemeente. Die verliepen soms rommelig en het was niet altijd duidelijk of er alleen sprake was van informeren of dat er ook de mogelijkheid werd geboden om mee te denken.

De vraag is of de input die omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden bij de start hebben gegeven en waar de Nota van Uitgangspunten op is gebaseerd, overeenkomen met de resultaten. D66 is van mening dat dit in de gebiedsvisie voldoende gebleken is. Ook is duidelijk dat de verschillen van inzicht tussen wethouder en omwonenden op sommige punten onoverbrugbaar bleken, wat natuurlijk niet betekent dat er geen gesprek geweest is.

Wel drukken we de wethouder voor het vervolg traject op het hart om met alle betrokkenen in gesprek te blijven. Zo moet er bijvoorbeeld niet alleen over het ponycentrum gesproken worden, maar moet de wethouder hen actief betrekken. Daar roept de aangenomen motie van D66 ook toe op. Verder realiseren we ons dat een ontwikkeling van het gebied met diverse betrokkenen (omwonenden, Rivierduinen, Centrum’45, Leo Kanner school) gevoelig ligt en lastig maakt om iedereen tevreden te krijgen en te houden.

De fractie van D66 heeft de afgelopen periode met diverse betrokkenden en omwonenden gesproken en vanuit onze standpunten hun belangen zoveel mogelijk proberen te behartigen tijdens de besluitvorming. D66 is geen onderdeel van de coalitie, maar we zijn er van overtuigd dat we als oppositiepartij op een constructieve manier hebben kunnen bijdragen aan het verbeteren van de gebiedsvisie in het belang van een mooi “De Geesten” voor de toekomst van Oegstgeest.