Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Algemene Beschouwingen 2021 – 2024: Samen investeren in Oegstgeest

Voor ons ligt een programmabegroting opgesteld in een tijd van crisis. De coronacrisis maar helaas ook een crisis binnen de coalitie. Een coalitiecrisis in een tijd waarin de financiële risico’s voor een gemeente als Oegstgeest onverminderd groot zijn en de oplossingsmogelijkheden heel beperkt. Vorig jaar hebben we in de raad al een uitgebreid debat gehad over de manier waarop we het college en het ambtelijk apparaat focus kunnen geven. Helaas hebben we het afgelopen jaar gezien dat dit moeizaam loopt. Met een duidelijke focus op het dossier van de Geesten heeft dit geleid tot uitstel van bijna een jaar en zelfs een tijdelijke breuk van de coalitie. De noodzakelijke nieuwbouw voor de Leo Kanner is ondanks een belofte van de wethouder nog steeds niet op de rit en de agenda van het college wordt bepaald door een in Leiden gekozen richting in de jeugdzorg en rond Servicepunt 71.

De uitdaging die met corona voor ons ligt vraagt om een gemeentebestuur wat daadkrachtig is, een sterke positie in de regio heeft en flexibiliteit en betrokkenheid richting haar inwoners kan tonen. Het gaat om de gezondheid van onze inwoners, het voortbestaan van ondernemingen, eenzaamheid onder ouderen en jongeren, het behoud van onze cultuursector en nog veel meer zaken die voor ons dorp als woongemeente essentieel zijn. Er wordt in ons dorp keihard gewerkt om zaken binnen de regels zo normaal mogelijk te houden voor onze kinderen op sportverenigingen en scholen. Er wordt keihard gewerkt door onze handhavers en door ondernemers en ZZP’ers om het hoofd boven water te houden waar dat door de maatregelen niet meer op de normale manier kan.

Voor D66 heeft de gemeente hier een grote rol. We zijn blij te zien dat in de programmabegroting rekening gehouden wordt met de te verwachten kosten in de bijstand, dat actief benoemd wordt dat de ondersteuning van ondernemers gefaciliteerd en gestimuleerd moet worden en dat er financiële ruimte gecreëerd is voor de compensatie van de sportverenigingen. Daarnaast blijkt uit de terugkoppeling van het college dat er met veel van de betrokken partijen overleg is over wat de coronacrisis betekent en hoe daar mee om gegaan kan worden. Voor D66 is dit een dialoog waar een gemeente altijd een rol in heeft ook in minder heftige tijden dus dit juichen wij van harte toe. Wel vinden we het belangrijk dat ook de gemeenteraad hier richting de voorzitter van de veiligheidsregio maar ook richting inwoners in haar rol kan staan, niet alleen als volksvertegenwoordigers maar ook als gemeentebestuur. Het versterken van beeldvormingssessies met de voorzitter van de veiligheidsregio Henri Lenferink en op een ander moment betrokkenen uit het dorp is dan essentieel voor goede besluitvorming.

Voor D66 is juist in deze crisistijd extra aandacht nodig voor drie zaken:

  1. Samenwerken met onze inwoners, verenigingen en ondernemers
    Overleg met alle partijen, stimuleer mooie samenwerkingen en kijk waar de gemeente zaken makkelijker kan maken of indien nodig financieel compenseren als daarmee een bijdrage geleverd kan blijven worden aan de doelen van de gemeente.
  2. Daadkracht en samen optrekken in de regio
    Zorg dat Oegstgeest aan tafel zit waar regionaal de besluiten genomen worden, dat we keuzes weloverwogen kunnen maken samen met de andere gemeenten, dat de samenwerking bijdraagt aan het garanderen van de kwaliteit van Oegstgeest als woongemeente naar de toekomst toe;
  3. Durven investeren in onze inwoners en het behoud van onze voorzieningen
    Kijk vooruit voor wat er nodig is om voorzieningen voor de lange termijn overeind en up-to-date te houden, zorg dat noodzakelijke onderhoud in de begroting zit en durf te investeren als dat noodzakelijk is voor het behoud van onze voorzieningen. Kijk welke bijzondere steun inwoners nodig hebben in de strijd met corona

Samen met inwoners, verenigingen en ondernemers

Verenigingen worden geconfronteerd met en unieke situatie. Bepaalde activiteiten kunnen niet door gaan en op andere terreinen is er plotseling een grotere behoefte. Met de scholen moet samen opgetrokken worden richting het rijk voor de extra subsidies voor het verbeteren van de ventilatie in de schoolgebouwen. Sportverenigingen hebben financiële steun nodig, maar willen ook graag meedenken in activiteiten voor kinderen en hoe ze kunnen helpen de maatregelen dragelijk te houden. Horecaondernemers zoeken wegen om aan huis of buiten toch open te kunnen blijven. De gemeente kan hier een rol spelen partijen te verbinden om tot creatieve oplossingen te komen of te ondersteunen bij vergunningen of de kosten daarvoor. Bij de wijkwandeling in Haaswijk/De Morsebel gaf de vertegenwoordiger van de wijkvereniging aan dat er veel belangstelling is vanuit het dorp voor losse activiteiten op het Boerhaveplein maar ook bijvoorbeeld de Paashaaswijkloop en de wandelvierdaagse. Maar helaas worden steeds minder mensen echt lid van een wijkvereniging. Zij zijn met de beperkte middelen die ze hebben enorm geholpen met minder kosten voor vergunningen en mogelijkheden om goedkoper gebruik te kunnen maken van hekken of vergaderruimtes. Om deze reden heeft D66 een motie voorbereid ter ondersteuning van de wijkverenigingen in Oegstgeest. Daarnaast hebben we een motie voorbereid om vanuit de gemeente inwoners, verenigingen en ondernemers uit te nodigen hun ideeën bij de gemeente aan te dragen. Ideeën die ons als Oegstgeest verder kunnen helpen in de situatie waar we in zitten. De oproep aan het college dan ook actief te kijken wat er nodig is om deze ideeën mogelijk te maken.

Samen in de regio

Dit jaar hebben we als gemeente grote financiële gevolgen te verwerken vanwege de keuze van de gemeente Leiden de financiële systematiek onder de jeugdzorg om te gooien. Recent lopen we er tegen aan dat Leiden de wens heeft een einde te maken aan de samenwerking op de bedrijfsvoeringstaken bij Servicepunt 71. Het risico op grote financiële gevolgen is levensgroot.
Waar we last van hebben is dat de keuze voor een lichte samenwerkingsvorm in de Leidse Regio er in de praktijk voor zorgt dat we als gemeenteraad niet aan de tafel zitten waar de besluiten genomen worden. Zeker met de noodverordening zoals deze in de regio nav corona is opgesteld vraagt alertheid en betrokkenheid van de raad. Om meer invloed te hebben moet vanuit de raad actief opgetrokken worden met de raden in de andere gemeenten. Dat het voorstel voor Servicepunt 71 door de wethouder op tafel gebracht wordt op het moment dat het een gepasseerd station is maakt het onmogelijk dat succesvol te doen.

Durven investeren in mensen en voorzieningen

Een aantal mensen heeft door de crisis extra financiële problemen, daarnaast is het voor minima lastiger om het geld opzij te leggen voor bijvoorbeeld de mondkapjes en handgel die nodig zijn om verstandig met de corona maatregelen om te gaan. D66 stelt in een motie voor om dit voor de mensen die het nodig hebben vanuit de gemeente gratis beschikbaar te stellen.
Daarnaast zien we dat het onderhoud van voorzieningen als bruggen, maar ook kunstwerken zoals het waterrad in Poelgeest niet robuust in de begroting meegenomen zijn door het college. Het waterrad moet nu in de praktijk vanwege de grote onderhoudskosten verwijderd worden. Daarnaast staat het dorp nog steeds vol met gele bordjes vanwege de omleidingen door afgesloten bruggen. Ook het zwembad baart D66 zorgen omdat er door het college nog niet vooruitgekeken wordt hoe we over tien jaar na het aflopen van het huidige contract gaan zorgen dat we in de toekomst nog een zwembad hebben. Daar moeten wat D66 betreft de komende periodestappen in gezet worden.
Aandachtspunt voor de komende maanden is de onderwijshuisvesting en de meerjarenplannen die daar eindelijk voor op tafel moeten komen. De ventilatie bij De Vogels, de plannen met het monumentale pand van de GDT en natuurlijk een snelle oplossing voor de Leo Kanner. De situatie van de Leo Kanner is onacceptabel, vorig jaar heeft D66 al geprobeerd een meerderheid te vinden om parallel aan de locatie bij de Julianaschool ook de huidige locatie verder te onderzoeken. Dit om zeker te zijn dat bij vertraging een snel alternatief voorhanden is. Toen is dit van tafel gegaan na een toezegging van de wethouder, helaas is daar nog niets van terecht gekomen. D66 is blij dat er nu wel een meerderheid is voor een motie die met het CDA, Progressief Oegstgeest en de VVD samen ingediend wordt om zekerheid te creëren voor de Leo Kanner.

Samen met onze inwoners, samen in de regio en durven investeren. Dat vraagt daadkracht en flexibiliteit van het college, maar vooral ook van de fracties in de raad. Zoals deze zomer bleek vraagt de bestuurscultuur in Oegstgeest nog aandacht. D66 is benieuwd naar het initiatief wat de coalitie partijen hierin toegezegd hebben. Daarnaast is D66 benieuwd naar de afspraken met Oudendael rond Endegeest en de plannen voor La France en het Hofbrouckerpark, waar we nog minimaal op zijn geïnformeerd. We zullen dit kritisch volgen en zorgen dat gemaakte afspraken over eind blijven.

Dank voor uw aandacht!