Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 december 2017

Behandeling APV op verzoek D66 uitgesteld

In de raadsvergadering van 21 december 2017 heeft D66 gepleit voor uitstel van de behandeling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Waarom? Omdat er nog diverse vragen en onduidelijkheden zijn en omdat meer tijd nodig is voor een goed debat over nut en noodzaak van nieuwe maar ook bestaande verboden, vergunningen en ontheffingen.

De APV is een belangrijke verordening in de gemeente. In de APV staan allerlei regels over onder andere evenementen, horeca, speelgelegenheden, honden, woonoverlast, bomen, parkeren, collecteren, markten en ligplaatsen. Het gaat om uiteenlopende aspecten die de openbare orde betreffen. In de APV wordt geregeld voor welke activiteiten een vergunningplicht geldt, onder welke voorwaarden een vergunning kan worden verkregen en onder welke voorwaarden van bepaalde verboden ontheffing kan worden verleend. Ook regelt de APV bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van gedragsaanwijzingen bij woonoverlast, het opleggen van gebiedsontzeggingen en het instellen van cameratoezicht. De gemeenteraad stelt de APV vast.

De nu voorgestelde APV omvat meerdere belangrijke wijzigingen. Hierover heeft de fractie aan het college technische vragen gesteld. Uit de beantwoording van het college blijkt dat de APV op een aantal punten verbetering behoeft. En dat het college deze zal doorvoeren, maar niet nu al. Daarmee neemt de fractie geen genoegen. Als je immers weet dat het beter kan, dan moet je dat ook nu beter doen, zeker als de burgemeester te kennen geeft dat er nog voldoende tijd is om de verbeteringen door te voeren en debat te voeren over nog openstaande onduidelijkheden.

Daarover gesproken, op meerdere onderdelen bevat de APV onduidelijkheden. Dat geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande bepalingen. D66 ontgaat de nut en noodzaak van enkele nieuwe en bestaande verboden. Waarom zou in Oegstgeest toepassing gegeven moeten kunnen worden aan de bevoegdheden uit de nieuwe Wet aanpak woonoverlast? Waarom zou de burgemeester van Oegstgeest gedragsaanwijzingen en tijdelijke huisverboden moeten kunnen opleggen? Is het nodig dat straatartiesten over ontheffing voor de Kempenaerstraat en Lange Voort beschikken? Moet er nu echt een bevoegdheid voor het aanwijzen van verboden speelgoedwapengebieden komen? Over honden en hondenbezitters: hoe zit het met de losloopgebieden? Over aanvragers van evenementenvergunningen: wordt het hen niet onnodig moeilijk gemaakt? Over raadsleden en campagnevoerders: mogen zij straks nog wel flyeren in de Kempenaerstraat en Lange Voort? Ja zegt de burgemeester, er moet ontheffing worden aangevraagd en die wordt altijd verleend. Waarom dan een verplichting ontheffing aan te vragen? Om eventuele rommel te voorkomen, zegt de burgemeester. Maar zo kent u de raadsleden in Oegstgeest natuurlijk niet, zij houden Oegstgeest graag schoon en ruimen op straat gevallen of gegooide flyers uiteraard keurig op! Als verbieden niet nodig is, dan moet dat ook niet. Wensballonnen, dat zijn brandende en vliegende objecten, zijn gevaarlijk en milieuverontreinigend. En moeten daarom misschien juist wel worden verboden, al was het maar omdat de gemeente dan op de website kan berichten dat het gebruik hiervan in Oegstgeest niet is toegestaan. De brandweer ontraadt het gebruik van wensballonnen en in veel gemeenten, waaronder Leiden, is het gebruik ervan al verboden.

D66 vindt het verstandig om hier in het nieuwe jaar verder over door te praten. Andere fracties konden zich hierin vinden. De APV zal dus op een later moment opnieuw in oordeelsvormende en besluitvormende raad aan de orde komen. Dat biedt ook ruimte de handhavingsprioriteiten nog eens integraal af te wegen. Zo wordt in de Kempenaerstraat een handhavingstekort ervaren, en misschien moeten de prioriteiten wel worden verlegd.