Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 oktober 2017

Brief debat Van Afval Naar Grondstof

Naar een afvalloze samenleving?

Wat zou het mooi zijn als onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen genieten van schoon drinkwater, schone lucht en schone natuur, zonder eerst door bergen afval te moeten waden of het risico om microplastics via drinkwater binnen te krijgen. Dat risico lopen wij als we in Nederland niet opschieten met het verder terugdringen en voorkomen van afval en het verder scheiden van afval zodat er herbruikbare grondstoffen kunnen ontstaan.

Helaas is de werkelijkheid in ons dorp een geheel andere: de zittende coalitiepartijen CDA, HvO en VVD gaven afgelopen donderdag 28 september weer eens niet thuis toen het ging om een Raadsvoorstel (van hun eigen college) voor het invoeren van een systeem van omgekeerd inzamelen van afval waarbij Plastics, Metalen, Drankenkartons en GFT thuis worden opgehaald. Dat in combinatie met het zelf wegbrengen van het restafval en tevens het wegbrengen van papier, glas en textiel, wat we nu ook al doen. Niet alleen is dit voor de Oegstgeester inwoner de meest kostenefficiënte manier om afval te scheiden, er is ook nog eens een flinke milieuwinst te behalen.

Wethouder Roeffen (HvO) heeft duidelijk aangegeven dat alleen met de invoering van dit systeem, Oegstgeest in 2023 kan voldoen aan de landelijke richtlijnen voor de inzameling van Huishoudelijk Afval. Deze zijn minimaal 75% van het aangeboden afval gescheiden inzamelen en de hoeveelheid restafval reduceren tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar (van 200 kg pp).

Tot teleurstelling en verbazing van D66, Pro en Lokaal, steunde zelfs de eigen partij van de wethouder (HvO) hem vreemd genoeg niet bij dit voorstel. Dit terwijl er uitgebreide debatten en beeldvorming met inwoners en raadsleden zijn geweest, er gelegenheid is geweest om vragen te stellen aan deskundigen en nagedacht kon worden over de verschillende opties. Daarnaast is er ook uitgebreid met een Klankbordgroep van betrokken organisaties gesproken en is er informatie opgehaald bij collega gemeenten en deskundigen. Kortom een zorgvuldige en uitgebreide voorbereiding.

Helaas is wederom gebleken dat er in de Raad dus ook fracties zijn die een afwijzende houding aannemen tegenover Duurzaamheidsinitiatieven en daarom dit voorstel van de agenda hebben gehaald, om ‘later’ nog een keer te gaan behandelen. Dat terwijl het voorstel dus al uitgebreid met de samenleving was besproken. D66 is van mening dat de coalitiepartijen onder het mom van ‘spreken met inwoners (dwz hun achterban), drogredenen gebruiken om het voorstel voor zich uit te kunnen schuiven. Inmiddels zijn al 150 gemeenten ons voorgegaan bij het uitspreken van een dergelijke intentie. Het is van belang dat Oegstgeest aangesloten blijft bij de duurzaamheidsontwikkelingen in de regio. Alle gemeenten dienen hun verantwoordelijkheid te nemen als onderdeel van de gehele afvalketen. Het gescheiden ophalen van Huishoudelijk Afval is slechts een begin. Oegstgeest kan niet achterblijven!
D66 fractie Oegstgeest