Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2019

D66: geen toverstaf maar echte oplossingen nodig voor financiële problemen

Donderdag 4 juli was de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad. De perspectiefnota bestaat uit voorstellen voor maatregelen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen.

Rommelige start Perspectiefnota

De behandeling van deze perspectiefnota kende een rommelige start. Het toezenden van het document aan de raad werd op het laatste moment uitgesteld zonder reden(?). ,Het persbericht leek inhoudelijke fouten te bevatten. Ook was het collegebesluit over de Perspectiefnota niet terug te vinden op een besluitenlijst. Een ongelukkige start voor een Perspectiefnota die een serieus financieel probleem voor Oegstgeest agendeert en waar D66 Oegstgeest zich ernstig zorgen om maakt. Het beeld wat geschetst wordt is een Oegstgeest met veel achterstallig onderhoud, veel financiële onzekerheden en een college wat worstelt om tot een structureel dekkende begroting te komen.

Jarenlange bezuinigingen eisen tol

Jarenlange bezuinigingen hebben geleid tot achterstallig onderhoud aan bruggen, scholen, gemeentelijke gebouwen en organisatie. Nu moeten er miljoenen geïnvesteerd worden om onderhoud op een aanvaardbaar pijl te krijgen. Er moet acuut extra capaciteit bij om de werkdruk in de ambtelijke organisatie behapbaar te maken. En dan zijn er ook nog steeds zorgen of alle kosten die op ons afkomen opgenomen zijn.

Met deze investeringen en onzekerheden zien we dus een begroting op ons afkomen met een stevig stijgende schuld en een zeer grote uitdaging om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te krijgen. Hart van Oegstgeest sprak terecht over een opvallende trendbreuk bij me name de VVD, maar ook bij het CDA.

D66 heeft begrip voor de noodzaak van deze investeringen, maar dat neemt niet weg dat de raad haar verantwoordelijkheid moet pakken en moet zorgen voor échte oplossingen. De schulden die nu gemaakt worden kunnen niet zomaar weer afgelost worden door grond te verkopen voor woningbouw zoals de laatste jaren met Nieuw Rhijngeest nog mogelijk was.

Duidelijk is dat de wethouder nu vanuit het coalitieakkoord en alle gemaakte (regionale) afspraken onvoldoende ruimte heeft het probleem echt op te lossen.

D66 is van mening dat de raad hier verantwoordelijkheid moet nemen en we als raadsleden aan de slag moeten. Een voor onze uitgestoken hand om samen aan de slag te gaan met het vinden van financiële oplossingen werd vriendelijk bedankt omdat het college binnen de kaders coalitieakkoord met (onmogelijke) voorstellen moet komen. De coalitiepartijen CDA, Progressief Oegstgeest en VVD kozen ervoor om de opdracht aan de toverstaf van de wethouder toe te vertrouwen. Een gemiste kans wat ons betreft.

Uiteindelijke steun voor Perspectiefnota

Uiteindelijk heeft de fractie van D66 er voor gekozen de wethouder en het college te steunen door voor deze Perspectiefnota te stemmen. Niet omdat het beeld wat geschetst wordt positief is, maar vooral omdat het een realistisch inzicht geeft in de stand van zaken: investeringen en daarmee stijgende schulden zijn onvermijdelijk, de OZB staat onder druk en de ambtelijke organisatie heeft meer capaciteit nodig, de keuze vrijheid bij te maken kosten is minimaal en de regionale samenwerking vraagt veel. De wethouder is in de perspectiefnota heel duidelijk over de op ons af komende problemen.

Het bleef een moeizame bespreking door met name de opstelling van de coalitiefracties. Het debat over de schuld en de financiën van de gemeente werd door de VVD afgeleid met een motie over de Nederlandse vlag in de raadszaal. De coalitie daarentegen lijkt de kop in het zand te steken en te hopen op de toverstaf van de wethouder richting de behandeling van de begroting. Dit terwijl aan de wanhoop in het gezicht van de wethouder regelmatig te zien is dat er weinig magie te bekennen is.