Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

D66 over begroting: zorgen over voorzieningen-niveau

D66 heeft met veel interesse de uitwerking van het coalitieprogramma gelezen zoals deze er nu ligt. Waar we als fracties nog lijken te zoeken naar onze bijdrage aan een open debat in de raad, is het college voortvarend gestart met het uitwerken van een werkprogramma en het opstellen van deze programmabegroting. De inhoudelijke werkagenda voor het college straalt veel ambitie uit, ambitie waar D66 in veel gevallen achter kan staan. De voor de verkiezingen door de raad afgesproken ambities op het gebied van de afvalinzameling worden gelukkig onderschreven. Duurzaamheid en groen, aandacht voor eenzaamheid, het werken aan een lokaal preventieakkoord voor de zorg staan prominent op de agenda. Net als de communicatie met inwoners en het versterken van burgerinitiatieven.

Dat dit een uitdaging is bleek ook deze week weer met de communicatie over het kappen van bomen in Nieuw-Rhijngeest en hoe dit door omwonenden ervaren wordt. De discussie rond de Bloemenbuurt, de geluidsschermen bij de A44. Kleine initiatieven als een rondwandeling of een fietstocht kunnen dan een wereld van verschil maken. Maar wie verder leest ziet dat dit college een grotere uitdaging staat te wachten. Hoe zorgen we dat het gedwongen door de financiële situatie van de gemeente niet bij plannen blijft maar dit college de ambities ook waar kan maken. Het werkprogramma van het college leest als een menu voor een rijk en weelderig buffet, maar daaraan gekoppeld leest de begroting als de bijsluiter waarin staat dat we als Oegstgeest nog jaren op een streng dieet moeten.

We hebben het de afgelopen weken in de pers kunnen lezen, veelal als direct verslag van gesprekken met onze eigen wethouders: “Omdat de uitgaven in 2019 wel stijgen, kan de gemeenteschuld (nog) niet verder kan dalen. Daarvoor blijft er gewoonweg geen geld meer over onder aan de streep.“, “Dat de resultaten van onderzoek over de zorgtaken er binnen enkele jaren toe moeten leiden dat de lokale zorgkosten beter beheersbaar worden.” Het duurt dus nog jaren voor we dit echt onder controle denken te hebben. En dan natuurlijk nog de grote onzekerheden over de kosten die op ons af komen, maar nog niet in de begroting zitten. Zoals de wethouder financiën uit het vorige college zei over onderwijshuisvesting: “De meest ingrijpende ’onvermijdelijke ontwikkeling’ is het voorstel om de komende vijf jaar als gemeente 15 miljoen euro te investeren in onderwijshuisvesting.” Van deze 15 miljoen is nog maar 3 miljoen opgenomen, daar zal de komende jaren zeker meer bij moeten komen. Nog maar te zwijgen over het negatieve effect van de septembercirculaire of de financiële effecten van besluiten die buiten onze directe invloedsfeer in samenwerkingsverbanden worden genomen of het gevolg zijn van regionale activiteiten waar wij ons Oegstgeest aan gecommitteerd hebben.

We zien dat de coalitiepartijen de hand op de knip houden. Dat hebben we ook gemerkt in de eerste debatten na de verkiezingen. Zoals de VVD eerder al aangaf: “Er is gewoon geen geld”.

Maar is dit een structurele oplossing? Gaan we als Oegstgeest de komende jaren alle investeringen zo veel als mogelijk voor ons uitschuiven in de hoop dat er een wonder gebeurd en spontaan ruimte ontstaat? Accepteren we dat het voorzieningenniveau van ons mooie dorp langzaam weg zakt, dat het bouwen van woningen noodzakelijk is om financieel rond te komen?

D66 wil dat de financiële positie van de gemeente en het voorzieningenniveau voor de lange termijn met elkaar in balans zijn. D66 wil voorkomen dat de begroting bij voorbaat op slot gaat, maar wil dat de raad per onderwerp in gesprek gaat met inwoners en organisaties om samen te kijken op welke manier we zaken kunnen organiseren en wat we het in financiële zin waard vinden. D66 wil dat we hier in de raad een open debat over kunnen voeren. Een debat wat recht doet aan het coalitieakkoord, maar ook ruimte biedt te leren als er nieuwe inzichten zijn. We hopen dat de coalitiepartijen die flexibiliteit de komende jaren met ons willen blijven zoeken, om recht te doen aan de wensen van inwoners en elke keer de verstandig afweging te maken over de balans tussen voorzieningen en financiën.

D66 vertrouwt erop dat de coalitiepartijen de komende jaren op deze manier op een constructieve manier het debat willen voeren en met ons op willen trekken om te werken aan een structurele oplossing. Als het nou gaat om een open debat over regionale sportvoorzieningen als de ijsbaan, het minimaal niveau van de onderwijshuisvesting of noodzakelijke investeringen op het gebied van duurzaamheid.

Daarbij kiest D66 voor het samen met inwoners en betrokken organisaties in Oegstgeest:

  • Investeren in natuur en groen;
  • Uitwerken van het door inwoners gedragen oplossingen voor cultuur en onderwijs;
  • En investeren in de regionale samenwerking voor bijv. sport of meer grip op de zorg.

Dat willen we deze begrotingsbehandeling onderschrijven met een aantal moties en amendementen, deels mede ingediend door andere fracties.

Op het gebied van natuur en groen zien wij graag dat de plannen van de coalitie voor het aanplanten van 250 bomen leiden tot meer natuurwaarde door het realiseren van zogenaamde “tiny forests”. Verder willen we met de groencommissie handson aan de slag met het maken van een natuurwaardekaart van ons dorp en willen we met onze inwoners werken aan minder tegels in tuinen door te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een operatie “Steenbreek” in Oegstgeest.

We zullen als D66 energie blijven steken in overleg met scholen en organisaties als het dorpscentrum, K&O en de bibliotheek om samen tot goede oplossingen te komen om onze voorzieningen voor onderwijs en cultuur op peil te houden. We willen hier als D66 één lijn trekken en ook de investering in de cultuurfabriek bespreken in een open debat waarin we de balans tussen voorzieningen, kosten en wat we hier samen met onze inwoners op willen bereiken goed wegen.

Regionale samenwerking is een investering. Zoals deze week in de OC al werd aangehaald door Tim van Tongeren dreigt een verzakelijking van de deze samenwerking in de Leidse Regio. We willen nou eenmaal graag dat Leiden serieus met ons in gesprek blijft als er keuzes rond de jeugdzorg gemaakt worden met grote financiële effecten voor onze gemeente. D66 vindt dat in die context een verzoek vanuit Leiden zoals die rond de ijsbaan serieus besproken moet worden. Het gaat om een sportvoorziening die bijdraagt aan het sportaanbod in Oegstgeest. Daarnaast brengt samenwerken ook verplichtingen met zich mee zeker als er breed draagvalk blijkt bij de andere gemeenten en inwoners van Oegstgeest. D66 is blij met de uitnodiging zoals die vanuit de andere partijen in de commissievergadering is gedaan om samen op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden van een dergelijke bijdrage. Wat D66 betreft zijn er wel degelijk mogelijkheden om ruimte te vinden voor een dergelijke eenmalige bijdrage door bijvoorbeeld reserves als die voor de frictiekosten of die voor de organisatieontwikkeling eens kritisch tegen het ligt te houden. Inmiddels is echter gebleken dat er geen breed draagvlak is vanuit de regio en heeft Leiden besloten de besluitvorming in de verschillende gemeenten niet verder af te wachten. Als D66 hebben we van deze casus geleerd dat het wenselijk is meer body te geven aan de regionale samenwerking op het gebied van sport en sportvoorzieningen. Dit om te zorgen dat deze beschikbaar blijven voor Oegstgeester inwoners, scholen en verenigingen.

Waar het college met voorstellen komt om op deze gebieden vooruitgang te boeken, zullen wij dit steunen. Waar het college zaken voor zich uitschuift of investeringen doet waar de waarde nog niet goed van gewogen is, zal D66 dit zeer kritisch volgen. D66 staat voor een realistisch financieel perspectief voor een bloeiend Oegstgeest nu, maar ook over 20 jaar. Waar we verstandig en samen met inwoners en onze partners in de regio keuzes maken voor onze toekomst. Daar willen wij het komend jaar met onze inwoners en de andere partijen aan werken, voor een sterker Oegstgeest.

Aan het begin van de vergadering hebben we een 5-tal moties ingediend en 1 amendement voor een voorwaardelijke bijdrage aan de ijsbaan.

Moties:

  • Steenbreek samen met PrO
  • Breng de natuur in kaart samen HvO
  • Cultuurfabriek
  • Tiny Forests voor Oegstgeest
  • Samenwerken aan regionale sportvoorzieningen

Gezien het besluit in Leiden niet meer te gaan voor een uitbreiding van de ijsbaan trekken we het amendement voor bespreking bij deze begroting in, wel pakken we graag de ruimte hier op een later moment op terug te komen als er nieuwe ontwikkelingen in de regio blijken die een open debat met een goede afweging vragen