Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 december 2018

Nieuws uit de fractie – December

Na de behandeling van de begroting begin november, is het een relatief rustige periode voor de fractie geweest. De meest in het oog springende onderwerpen zijn geweest regionale samenwerking, de overlast van Schiphol in de regio, een rapport over de toegang tot de WMO en de fusie tussen K&O en de Bibliotheek.

Regionale Samenwerking

Oegstgeest organiseerde eind november een conferentie waar de colleges in de Leidse Regio bijeen kwamen. De gemeenteraad gaat op korte termijn meer informatie krijgen over wat daar besproken is, maar duidelijk is dat onze burgemeester graag het initiatief pakt op dit dossier. Daarnaast zijn in de raad de eerste voorzichtige stappen gezet in de discussie die moet leiden tot meer grip en een grotere stem voor Oegstgeest in de Leidse Regio. Om dit verder uit te werken is een werkgroep opgestart waar D66 graag een actieve rol in pakt. Om dit voor te bereiden gaan we graag ook binnen onze afdeling aan de slag met dit thema.

Schiphol

Nationaal is er op dit moment door de publicatie van de MER veel aandacht voor de overlast van Schiphol. De D66-fractie maakt zich al lange tijd hard voor het innemen van een stevige positie. We zijn met andere partijen als Progressief Oegstgeest en Hart voor Oegstgeest bezig met het voorbereiden van en motie waarin we ons als Oegstgeest uitspreken tegen verdere uitbreiding van Schiphol en een goed samenwerking met andere gemeenten in de regio om onze positie te versterken.

Toegang tot de WMO

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot de WMO in Oegstgeest. Een onderzoeksbureau heeft een aantal cliënten die maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente vroegen actief gevolgd. Het goede nieuws is dat de toegang tot de WMO in de basis goed is geregeld in Oegstgeest. Positief waren de cliënten over de keukentafelgesprekken en de snelheid waarmee de zorg uiteindelijk geleverd is. De D66-fractie is wel kritisch over de aanbeveling rond bijvoorbeeld de leesbaarheid van brieven. Het is jammer dat er na vier jaar een onderzoek van de rekenkamercommissie noodzakelijk is om dit soort zaken te constateren.

https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/sociaal-domein/toegang-tot-voorzieningen-wmo

Fusie K&O en Bibliotheek

De volksuniversiteit K&O heeft er voor gekozen op te gaan in de bibliotheek door middel van een fusie. De bibliotheek heeft toegezegd het cursusaanbod voor minimaal drie jaar te continueren en zal de activiteiten kostendekkend maken door het verhogen van de tarieven. De D66-fractie heeft zich in het verleden hard gemaakt voor het verlengen van de financiële steun vanuit de gemeente voor K&O. Reden hiervoor was om het bestuur meer tijd te geven voor een goede oplossing. De D66-fractie vindt het jammer dat K&O met alle betrokken vrijwilligers op deze manier eigenlijk stopt te bestaan en we met deze oplossing als gemeente vooral bijdragen aan de frictiekosten en niet primair aan cultuur. Verder loopt in 2025 het dure huurcontract af voor de huidige locatie van de bibliotheek. D66 gaat de komende weken een motie voorbereiden om het college op te roepen om met een visie te komen op de huisvesting van cultuurvoorzieningen die breed in het dorp gedragen wordt. Dan gaat het om voorzieningen als de bibliotheek (inclusief K&O), maar ook de activiteiten zoals het onlangs verbouwde dorpscentrum.

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Oegstgeest