Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 januari 2019

Nieuws uit de fractie – Januari

Zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel mee gekregen hebben is het nieuwe politieke jaar in Oegstgeest verrassend begonnen met het vertrek van de wethouder van Progressief Oegstgeest Huri Sahin. D66 is verrast door het plotselinge afscheid van Huri Sahin. Inmiddels is duidelijk geworden dat een meningsverschil met de eigen fractie op het percentage sociale woningbouw hier de oorzaak voor was. Een dergelijk meningsverschil is voor D66, na een half jaar coalitie, zonder dat er één verhit debat geweest is, onbegrijpelijk. We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat hier een fundamenteler verschil van inzicht onder moet liggen. We waren blij met de manier waarop wethouder Sahin met een aantal belangrijke dossiers zoals duurzaamheid en Endegeest aan de slag was. Het is teleurstellend dat zij al voor het debat is vertrokken. Hierdoor ontstaat het beeld van iemand die het uitstralen van idealen belangrijker vindt dan deze te realiseren. De bijkomende financiële effecten, gezien het recht op wachtgeld, maken dit extra teleurstellend. Wij hebben daarbij aangegeven dat het belangrijk is dat er snel weer een voltallig college is waarin ook Progressief Oegstgeest stabiel vertegenwoordigd is.

Woonvisie

Door het plotselinge vertrek van wethouder Huri Sahin op donderdag 10 januari werd de woonvisie van Oegstgeest in één klap een zeer gevoelig dossier. Het agendapunt woonvisie heeft de commissie nooit bereikt want voordat de inhoudelijke stukken werden besproken liet wethouder Sahin weten dat zij haar functie als wethouder per direct neerlegt. De oorzaak: de woonvisie. Wat heeft zich in de coalitie of binnen het college afgespeeld waardoor wethouder Sahin het debat niet wilde afwachten? Op maandag 14 januari is het collegevoorstel om de woonvisie aan te passen alsnog behandeld. In het voorstel dat aan de raad werd voorgelegd staat dat de woonvisie moet worden aangepast op twee punten:

  1. Het % sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten moet naar 25% zoals afgesproken in regionale afspraken
  2. Er moet een inspanningsverplichting komen voor woningen in het middensegment (€710-€900)

In het debat bleek dat naast het CDA en de VVD ook Progressief Oegstgeest deze aanpassing niet wilde steunen. D66 is voor het ophogen van 15% sociale woningbouw naar 25% en kon dus instemmen met het 1ste punt. Maar we konden niet achter het 2de punt staan. D66 vindt een inspanningsverplichting te vrijblijvend. Wij willen dat er concrete percentages worden afgesproken in het middensegment om zo een grote groep bewoners te kunnen bedienen die nu tussen wal en schip vallen.

In de raadsvergadering van 24 januari is de woonvisie nogmaals besproken. Het was teleurstellend om te zien dat bij de coalitie in de voorbereiding van deze vergadering de luiken dicht gingen waardoor er voor de vergadering geen inhoudelijke afstemming mogelijk was. Progressief Oegstgeest kwam met een door de hele coalitie gedragen motie om 25% sociale huur af te dwingen voor de ontwikkeling door de Universiteit Leiden in Nieuw-Rhijngeest Zuid. Ook was opgenomen dat studentenwoningen hier niet in meetellen. Voor D66 is het teleurstellend dat hiermee alleen voor deze nieuwe wijk 25% vastgelegd wordt, daarnaast wordt hiermee het middensegment en de startersproblematiek genegeerd. Dit is geen overwinning voor een socialer Oegstgeest: het uitgangspunt van 25-30% sociale huur was begin 2018 (behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor Nieuw-Rhijngeest Zuid) voor alle partijen al akkoord. Om een echt inhoudelijk debat af te dwingen heeft D66 een eigen motie ingebracht. Het pleidooi van D66 voor het middensegment in het debat door VVD en CDA gesteund waarna de wethouder toezegde hier actief aandacht voor te hebben in de onderhandelingen met de Universiteit Leiden. Flexibiliteit om te komen tot een betere motie bleek de coalitie helaas niet te hebben, dit had waarschijnlijk veel te maken met de spanning die ontstaan was door het vertrek van de wethouder.

Lees hier meer over onze inzet, d.d. 23 januari 2019

Uitvoeringsprogramma “Impuls Duurzaam Oegstgeest”

Inmiddels is door het college het uitvoeringsprogramma op het gebied van duurzaamheid “Impuls Duurzaam Oegstgeest” gepresenteerd. Hier komen veel ideeen in terug waar Marlene Simoons zich namens D66 als woordvoerder duurzaamheid voor ingespannen heeft. Daarnaast zijn de moties die D66 bij de laatste begrotingsbehandeling heeft ingediend rond de Tiny Forrest en Operatie Steenbreek, dragende moties geworden voor dit uitvoeringsprogramma. Wel is duidelijk dat dit programma nog geen oplossingen biedt voor de spanning tussen de te behalen duurzaamheidsresultaten en de financiele afweging. Dat gaat gezien de financiële positie van de gemeente de komende jaren een continue discussie worden bij het uitvoeren van “Impuls Duurzaam Oegstgeest”

Lees hier meer over ons standpunt rond het uitvoeringsprogramma.

Bijeenkomst fractievoorzitters D66 Leidse Regio

15 januari zijn op initiatief van de fractievoorzitter van D66 Leiderdorp de fractievoorzitters van de 5 Leidse Regio gemeenten in Leiden bij elkaar geweest. Belangrijkste punt was het bijpraten over recente ontwikkelingen en de stand van zaken in de verschillende gemeenten op het gebied van de regionale samenwerking. De sfeer van het overleg was zeer goed, vanuit D66 Leiden is er nadrukkelijk de uitnodiging om ook vanuit de afdeling D66 Rijnland deel te nemen aan de verschillende Leidse themagroepen. Daarnaast zijn er ideeën om de samenwerking tussen de verschillende fracties en afdelingen verder te versterken. Verder is ook kort stil gestaan bij het woordvoerdersoverleg Sociaal Domein wast op initiatief van de raad van Oegstgeest in Leidse Regio verband gepland stond voor 22 januari over de RDOG en de jeugdzorg. Bij dit woordvoerdersoverleg was D66 dan ook vanuit al de gemeenten goed vertegenwoordigd.