Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 november 2018

Nieuws uit de fractie – November

We zijn met de nieuwe fractie in Oegstgeest met veel enthousiasme van start gegaan. Na de eerste schermutselingen over het nieuwe coalitieakkoord en een heerlijk zomerreces hebben we op een fractiedag met elkaar stil gestaan bij onze rol en positie als grootste oppositiepartij voor de komende vier jaar. Daarbij is het uitgangspunt een constructief geluid, wat het college steunt en op weg helpt bij de belangrijke agenda voor de komende jaren op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid. Maar zeker een kritisch geluid wat het college volgt en corrigeert als het niet luistert en samenwerkt met inwoners of bij het verkopen van een te rooskleurig plaatje bij de beperkte financiële middelen.

Onderwerpen als Onderwijshuisvesting en winkeltijden zijn dankzij onze fractie volop besproken in de Gemeenteraad en hebben volop aandacht gekregen in de media. Op dit moment wordt het door D66 geïnitieerde debat over de regionale bijdrage aan de ijshal in Leiden gevoerd en zijn we bezig met het voorbereiden van de bespreking van de eerste begroting van het nieuwe college.

Onderwijshuisvesting

Uit onderzoek blijkt dat veel van de schoolgebouwen in Oegstgeest een onvoldoende scoren. Wij vinden dat onacceptabel. De nieuwe coalitie heeft er voor gekozen de middelen die gereserveerd stonden om dit op orde te brengen voorlopig uit de begroting te halen. Er is gekozen om per school te kijken op welke manier dit georganiseerd kan wordt, met als uitgangspunt zo laag mogelijk kosten. Per geval zal gekeken moeten worden waar financieel de ruimte gevonden kan worden in al een zeer krappe begroting. Wij vinden dit een verkeerd signaal. Inderdaad per school moet in goed overleg met de besturen gekeken worden wat echt nodig is om het leefklimaat op orde te krijgen en welke constructies er mogelijk zijn om dit ook voor de gemeente zo goed mogelijk financieel te dragen te maken. Maar wij vinden dat dit moet starten met mogelijkheden en een realistisch perspectief op de onvermijdbare kosten. Lydie Vellema is als woordvoerder namens onze fractie inmiddels met veel scholen in gesprek over dit onderwerp en zal dit de komende maanden zeer actief blijven doen.

Winkeltijden

Na een verzoek vanuit de winkeliersverenigingen heeft de D66-fractie samen met de fractie van Lokaal het initiatief genomen tot een voorstel de openingstijden voor winkels op de zondagen te verruimen zodat deze vanaf 9:00 open kunnen. Dit is door Lydie Vellema in nauw overleg met de winkeliersverenigingen uitgewerkt. Voor ons was de betrokkenheid van deze ondernemers een belangrijke voorwaarde. Helaas bleek de wens van het CDA om deze verruiming tegen te houden dusdanig goed verankerd in de coalitieafspraken dat er geen beweging en dus ook geen meerderheid voor het voorstel te bewerkstellingen was. Dit tot grote teleurstelling van de winkeliers.

IJshal

Vorige raadperiode is er vanuit de gemeente Leiden een verzoek binnen gekomen voor een financiële bijdrage voor het realiseren van een grotere 333-meter ijsbaan in plaats van de 250 meter baan die zij sowieso gaan aanleggen. Dit verzoek is gedaan aan alle gemeente in de regio en word nu in de verschillende raden behandeld. Ondanks het negatieve advies van het college hebben wij als D66 het initiatief genomen om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Vooral omdat de betrokken inwoners en ook de initiatiefnemers vanuit Leiden wat ons betreft recht hebben op een goede bespreking van het verzoek. Wij staan positief in het doen van de gevraagde financiële bijdrage. Wij vinden dat dit een signaal met het oog op de samenwerking rond regionale voorzieningen die wij belangrijk vinden. Daarnaast biedt het deelnemen aan de grotere ijsbaan meer mogelijkheden voor kinderen en verenigingen uit Oegstgeest om te schaatsen. Wel is voor ons een belangrijke voorwaarde dat we dit samen doen in de regio en dat de meeste gemeenten meedoen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er met onder andere de in gang gezette cowdfunding een duidelijk signaal komt vanuit de inwoners van Oegstgeest wat deze bijdrage ondersteunt. Jolijn Kouwenhoven en ik zijn vanuit de fractie de woordvoerders op dit onderwerp.

Verder spelen er veel onderwerpen in het kader van het ruimtelijke domein, bijvoorbeeld het bestemmingsplan Oranje-Nassau, de gebiedsvisie Endegeest/Overgeest, de bomen in de Bloemenbuurt en natuurlijk het Duivenvoorde-dossier. Voor dit onderwerp zijn Jolijn Kouwenhoven en Arne-Jan Vos altijd te benaderen.

De komende tijd willen we als D66 Oegstgeest nog meer onderwerpen op de agenda zetten, zoals sport, duurzaam groen en aandacht voor jongeren en (mobiliteit van) ouderen. Dit willen we graag als fractie en mensen uit de afdeling samen doen. Wil je een bijdrage hieraan leveren heel graag! Meld je dan aan bij Onno Gaarlandt, via bestuur@d66oegstgeest.nl

Ben je vooral geïnteresseerd in een specifiek onderwerp wat aan de orde is in de raad of wil je een keer aanschuiven bij een fractievergadering neem dat vooral even contact op met de fractie of Elfred Bus, via bus@gemeenteraadoegstgeest.nl