Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Oegstgeest in 10 punten

D66 is voor heldere besluiten. We willen een bestuur voor Oegstgeest die problemen aanpakt en niet doorschuift. We willen toegankelijk zijn en laten zien wat we doen. We staan voor financiële degelijkheid. En we zijn er voor Oegstgeest. Een stem op D66 is een stem voor jezelf !!

D66 wil de komende jaren Oegstgeest vooruit brengen met inwoners en ondernemers.
De uitdaging voor de komende periode is groot. D66 gaat uit van de eigen kracht en ideeën van mensen en zet in op het ondersteunen en stimuleren van initiatieven.

Hieronder onze 10 hoofdpunten voor de toekomst van Oegstgeest:

  1. Zorg en welzijn: D66 kiest op het gebied van zorg en welzijn voor een integrale aanpak, met één centrale intake-procedure en één centrale zorgcoördinator. Daarbij horen wijkgebonden zorg en een actieve ondersteuning van zorgvrijwilligers.
  2. Onderwijs, leer- en leefklimaat voor jongeren: D66 hecht grote waarde aan de ontwikkeling van jonge mensen en zet in op een prettig leef- en leerklimaat. Daarbij horen hoogwaardig primair en voortgezet onderwijs, multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en voldoende aanbod van jongerenactiviteiten.
  3. Bedrijven en ondernemers: D66 wil een betere dienstverlening voor ondernemers, onder andere door het inrichten van één regionaal bedrijvenloket. D66 vindt dat de gemeente ondernemers moet stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan (werk)ervaring te helpen.
  4. Sport en sportaccommodaties: D66 is voor behoud en versterking van de diversiteit van sportaccommodaties, inclusief een zwembad in Oegstgeest. De sportaccommodaties dienen toegankelijk te zijn voor een breed publiek, met aandacht voor specifieke doelgroepen en leeftijdscategorieën.
  5. Duurzaamheid en energie: D66 vindt dat duurzame economische groei de sleutel is naar een welvarende toekomst voor Oegstgeest. De gemeente moet daarom initiatieven van inwoners en bedrijven actief ondersteunen en stimuleren.
  6. Kunst en cultuur en dorpskarakter: D66 vindt kunst en cultuur belangrijk voor de ontwikkeling en creativiteit van mensen. Lokale initiatieven op dit gebied dienen daarom door de gemeente gefaciliteerd te worden. D66 wil het dorpse karakter van Oegstgeest behouden en versterken, met het daarbij behorende cultureel erfgoed en groen.
  7. Verkeer en groen: D66 wil directe zeggenschap van inwoners bij beslissingen over groen, veiligheid en verkeer en vervoer in hun wijk. Verder vindt D66 dat de gemeente in de regio een actieve rol dient te spelen bij het optreden tegen geluidsoverlast van Schiphol.
  8. Veiligheid: D66 vindt dat veiligheid meer is dan blauw op straat. Saamhorigheid vormt de basis voor een veilige samenleving. De gemeente dient maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen te steunen en te stimuleren.
  9. Dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente: D66 wil een efficiëntere bedrijfsvoering, om daarmee zowel de dienstverlening aan de inwoners van Oegstgeest als de financiële positie van de gemeente te verbeteren. D66 wil meer openheid van het bestuur richting de inwoners.
  10. Samenwerking in de regio: Om bovenstaande punten te realiseren is voldoende bestuurlijke en financiële draagkracht nodig. D66 is daarom voorstander van intensieve samenwerking of op termijn samengaan in een regio waar het karakter van Oegstgeest het best behouden blijft en Oegstgeest het meest toekomstbestendig zal zijn. D66 vindt dat de Leidse regio de beste kansen biedt voor bestendiging van het eigen karakter en de toekomst van Oegstgeest.

Het volledige verkiezingsprogramma staat in Publicatie of kan ge-download worden als pdf

Gepubliceerd op 08-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018