Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 april 2021

Reactie D66 op aanvraag tijdelijke huisvesting statushouders

De COA heeft een aanvraag gedaan voor de tijdelijke huisvesting van 175 statushouders in het Hoefijzergebouw bij het gemeentehuis. Deze aanvraag is 20 april besproken in een gemeenschappelijke vergadering van de commissies Burger en Ruimte. Bij deze vergadering gaf onze fractievoorzitter de volgende bijdrage:

“D66 Oegstgeest heeft begrip voor de zorgen die er zijn bij omwonenden. De impact van 255 mensen die in een nu lege wijk komen te wonen, op de omwonenden, voor het verkeer, voor ondernemers in de buurt, is duidelijk. Het is logisch dat er behoefte is aan een goed beeld wat er op ons afkomt, behoefte aan vertrouwen in de organisatie door gemeente en COA en behoefte aan vertrouwen in de beloofde maatregelen op het gebied van de verkeersstromen . Het is ook goed te zien dat er organisaties zijn zoals het Rijnlands Lyceum die nu al actief de helpende hand uitreiken door aan te geven een bijdrage te willen leveren.

We vinden het vervelend dat er in de raad al voor de beeldvormende vergadering posities ingenomen zijn die weinig ruimte geven. Ook de inspraak was daarmee bij vlagen van een toon waar D66 met klem afstand van neemt: het is geen Oegstgeestenaren tegen de statushouders. Het gaat om mensen die in onze regio komen om een nieuw leven op te bouwen omdat ze in het land waar ze vandaan komen niet veilig zijn. Vijandigheid is daarbij naar onze mening ongepast.

Onze voorkeur voor Overgeest zou zijn de wijk snel te ontwikkelen en daarmee extra woningen beschikbaar te krijgen voor statushouders en andere woningzoekenden. We waren ook niet blij/onaangenaam verrast dat we zonder eerder signaal van wethouder Glasbeek vanuit de mond van Wieglia moesten horen dat dat zeker nog 5 jaar zou gaan duren. Als we dat als feit accepteren is er zeker een behoefte aan een goede oplossing om dit te overbruggen.

Het is jammer dat we niet de vrijheid hebben het helemaal zelf in te delen. Dan zouden we misschien kunnen streven naar meerdere kleinere locaties waarmee de druk beter verspreid kan worden over Oegstgeest. Dan hadden we meteen kunnen zorgen voor meer m2 voor de statushouders om verder te bouwen aan hun leven. Voor D66 is de door COA gehanteerde norm met relatief weinig m2 en meerdere statushouders op één kamer suboptimaal voor een goede start. Dat het een verbetering is ten opzichte van een AZC is voor D66 een belangrijke motivatie voor dit soort tijdelijke opvang.

Wat ons verbaast zijn de waarschuwende signalen vanuit het COA over de financiële gevolgen van de nu voorgestelde locatie omdat eigenlijk meer schaalgrootte noodzakelijk is om tijdelijke opvang kosten efficiënt te organiseren. Dit lijkt niet te kloppen met de dialoog die in 2020 aan de verschillende regietafels heeft plaatsgevonden waarbij de Commissaris van de Koning heeft gewezen op de mogelijkheden om te experimenteren met kleinschalige opvanglocaties van rond de 150 bewoners. Deze behoefte is niet voor niets vanuit meerdere regio’s aangegeven, dat herkennen wij zeer. Ook het signaal van de Commissaris van de Koning zoals genoemd in de raadsmededeling van het College, dat de mix van spoedzoekers en statushouders meer flexibiliteit geeft voor als het COA minder plekken nodig heeft, lijkt niet helemaal te landen. Omdat er voor de spoedzoekers en de statushouders tot onze spijt verschillende normen gehanteerd worden lijkt het uitwisselen van plekken niet mogelijk

De D66-fractie heeft een positieve grondhouding ten opzichte van het voorstel, maar neemt de zorgen die er zijn heel serieus:

  • Er mogen geen vraagtekens zijn over de tijdelijkheid. De maximaal 4 jaar met maximaal 1 jaar verlenging is hard. Daarmee hebben omwonenden zekerheid en is er perspectief voor de verdere ontwikkeling van de wijk.
  • De doelgroepen voor de opvang zijn aan de voorkant goed vastgelegd. Dat al de gevestigde statushouders in Oegstgeest of in de directe regio terecht kunnen is daarbij voor D66 een eis. Daarmee kunnen we meteen aan de slag met het opbouwen van een nieuw leven op de plek waar de statushouder zal gaan wonen. Wat ons betreft worden daar ook die gemeenten actief bij betrokken.
  • De zorgen rond de verkeersstromen en de parkeervoorzieningen moeten overtuigend weggenomen worden. Gezien de situatie in het gebied en de toegangsweg zijn deze zorgen zeer gegrond.
  • Er moeten wat D66 betreft goede afspraken gemaakt worden met het COA over de manier waarop we als gemeente, COA, Divorce Housing en omwonenden gedurende de maximaal 5 jaar in gesprek blijven. Daarbij moet ook afgesproken worden hoe we daarbij samen bij kunnen sturen als blijkt dat er zaken anders lopen dan verwacht of veranderen.

We zijn het eens met de andere fracties die aangeven dat het belangrijk is dat de raad aan de hand van één of meer moties met een meerderheidsbesluit richting geeft aan het College. We zullen deze punten daar in mee nemen en kijken hoe we tot een breed gedragen signaal kunnen komen.”

Elfred Bus, 20 april 2021

https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/document/9956013/3/RM%20d_d_%2030%20maart%202021%20Tijdelijke%20opvang%20statushouders%20-%20evident%20kansrijke%20asielzoekers%20en%20andere