Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 oktober 2017

Reactie D66 op begroting: meer tempo en ambitie nodig

D66 wil meer tempo, meer ambitie

D66 vindt dat de begroting voor 2018 goed leesbaar is en een stap vooruit is – in financiële termen, maar ook met kleine stappen in de bestuurscultuur. Maar het is nog niet voldoende, zeker niet op belangrijke thema’s als duurzaamheid en de Leidse Regio. Het tempo is te laag en er worden geen echte keuzes gemaakt. Een voortdurende impasse leidt ertoe dat we achterop dreigen te raken. Een risico dat nu versterkt wordt door het plotselinge vertrek van twee van de drie wethouders. Het is wat D66 betreft niet nodig in een verkiezingsjaar een pas op de plaats te maken met een beleidsarme begroting. Laten we met de hele raad samen de noodzakelijke keuzes maken voor de toekomst. D66 roept op samen ambitie te tonen.

Financiën

De begroting is meerjarig sluitend en de schuld ontwikkelt zich in de goede richting. Voorzichtig financieel beleid blijft echter noodzakelijk. We moeten behoedzaam omgaan met de financiën en verder werken aan schuldreductie. Het wegvallen van de precariobelasting vanaf 2022 komt daar nog eens bovenop. Voor D66 ligt een richt- of streefwaarde voor de schuld van € 45 miljoen in 2021 voor de hand.

 • D66 wil zich niet definitief vastleggen op de schuldpositie zodat een goede afweging over het voorzieningenniveau mogelijk blijft

Leidse regio

Over de samenwerking in de Leidse Regio is er nog veel onduidelijk. Weliswaar wordt regionale samenwerking genoemd: ‘We willen grip krijgen op regionale samenwerking en verbonden partijen’. Maar het blijft bij woorden waardoor deze grip helaas op zich doet wachten. We hebben als raad een duidelijk signaal gegeven: we willen en moeten verder. We gaan aan de slag met thema’s als wonen, economie, kennis en duurzaamheid. En de raad heeft gezegd: geen enkele bestuurlijke constructie is taboe. Voor D66 is de prijs van een impasse simpelweg te groot.

 • D66 wil een regio met een bestuurlijke slagkracht die aansluit bij de ambities en opgaven
 • D66 wil een samenwerkingsstructuur met democratische legitimiteit

Duurzaamheid

Het is voor iedereen duidelijk, het Akkoord van Parijs moet worden uitgevoerd. Het college is gestart met het formuleren van ambities en een uitvoeringsprogramma is onderweg. Maar het kan wat D66 betreft veel ambitieuzer. Een dorp als Oegstgeest mag hier best vooroplopen, ook dat is ‘trots op Oegstgeest’. Het is ongelofelijk dat de coalitie het door het college uitgewerkte voorstel rond het afvalbeleid (VANG) zomaar in de ijskast zet. De coalitie veegt daarmee input van inwoners en andere belanghebbenden zomaar van tafel.

 • D66 wil dat Oegstgeest een voortrekkersrol pakt in de regio op het gebied van duurzaamheid
 • Duidelijke ambities op het gebied van de omgevingswet en de afvalverwerking

En verder…

Financieel zijn we dan beter ‘in control’, maar op het gebied van de jeugdhulpverlening, de WMO en het minimabeleid zijn er meer zorgen. Voor D66 is aandacht voor preventie een belangrijk aandachtspunt:

 • D66 wil een gesprek met inwoners en maatschappelijke partners over het samen verbeteren van de preventie

Ook de samenwerking met inwoners en ondernemers in het ruimtelijke domein blijft gezien het grote aantal juridische procedures en de inspraak van bezorgde inwoners een zorg:

 • D66 wil dat bij ruimtelijke ontwikkeling duidelijke kaders meegegeven worden, waar inwoners en ondernemers op kunnen rekenen
 • Duidelijke sociale en groene kaders voor nieuwbouw en ruimtelijke ontwikkeling

D66 wil daarnaast in 2018:

 • Werk maken van het met inwoners en verenigingen uitwerken van plannen voor de Voscuyl
 • Tempo in het uitwerken van een voorstel voor meer betrokkenheid van inwoners bij de bestuurlijke besluitvorming van Oegstgeest
 • Meer bijdragen aan het versterken van de regionale economie
 • Werk maken van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt