Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 januari 2019

Uitvoeringsprogramma “Impuls Duurzaam Oegstgeest”

Na eerder uitstel had de D66 fractie in de Commissie Ruimte van 14 januari j.l. de mogelijkheid om vragen te stellen aangaande het uitwerkingsprogramma. Wij vinden de ambitie die in het uitwerkprogramma wordt uitgesproken zeer positief. Een aantal D66 moties, zoals over de Tiny Forrests, zijn in het uitwerkingsprogramma opgenomen en er wordt erkend dat het verder uitstellen van verduurzamingsmaatregelen een gepasseerd station is.

Het uitwerkingsprogramma bestrijkt vier pijlers:

  1. Energietransitie (Een energie neutraal dorp per 2050, in lijn met de visie Holland Rijnland)
  2. Klimaatadaptie (Het opvangen van extreme klimaat omstandigheden zoals bijvoorbeeld de lange periode van droogte in 2018)
  3. Circulaire economie (Grondstoffen zo lang mogelijk bruikbaar houden door middel van hergebruik en recycling)
  4. Adequate gemeentelijke organisatie op Duurzaamheid (Het opleiden van de gemeentelijke organisatie om te kunnen ondersteunen in dit uitwerkingsprogramma)

Zoals u begrijpt, gaat dit een grote impact hebben op ons dorp. Maar is dit volgens D66 wel noodzakelijk om het behoud van een goede leefomgeving van onder andere ons dorp te kunnen garanderen. De implementatie komt sneller op ons af dan menig inwoner denkt, zo is één van de doelstellingen van Holland Rijnland, waar Oegstgeest onderdeel van uit maakt, om per 2025 2,5 Petajoule energieverbruik te besparen. Het uitwerkprogramma anticipeert op deze doelstelling en er moet vrijwel direct gestart worden aan het implementeren van maatregelen om dit te behalen. Ter illustratie, 2,5 PetaJoule is genoeg elektriciteit voor circa 230.000 huishoudens op jaarbasis.

Het uitwerkingsprogramma benoemt de ambities en de doelstellingen, maar er zijn enkele punten van zorg voor de fractie:

  1. In het uitwerkingsprogramma ontbreekt het grotendeels aan een doorvertaling van wat de verschillende initiatieven bijdragen aan de doelstellingen welke in de gemeente en/of regio gesteld zijn. Dat maakt het lastig voor de raad om de progressie van de initiatieven ten opzichte van de doelstellingen te monitoren.
  2. Er wordt in het uitwerkingsprogramma een voorbehoud gemaakt, dat alleen investeringen in verduurzaming worden gedaan, welke op termijn terug te verdienen zijn. Dat lijkt tegenstrijdig te zijn met bijvoorbeeld de ambitie om enkel duurzaam in te kopen. Want dit kan in potentie betekenen dat de gemeente alsnog voor vervuilende en/of niet-duurzame oplossingen kiest, terwijl duurzame oplossingen wel voor handen zijn.

Komende donderdag (31 januari) staat dit onderwerp op de agenda in een beeldvormende vergadering van de commissie Ruimte en willen wij meer duidelijkheid krijgen over de bovenstaande twee punten. U kunt er van op aan dat de fractie de ontwikkelingen op dit dossier nadrukkelijk in de gaten blijft houden en de voortrekkersrol op dit dossier blijft nemen.